GoodSam Chocolate Bars


 • 55% Plain Chocolate Bar (1 bar)
 • 55% Plain Chocolate Bar (3 bars)
 • 55% Plain Chocolate Bar (6 bars)
 • 55% Plain Chocolate Bar (12 bars)

55% Original Bars

from $4.99
Unit price
per 
 • 55% Mint Bar (1 bar)
 • 55% Mint Bar (3 bars)
 • 55% Mint Bar (6 bars)
 • 55% Mint Bar (12 bars)

55% Mint Bar

from $4.99
Unit price
per 
 • 55% Sea Salt Nibs Bar (1 bar)
 • 55% Sea Salt Nibs Bar (3 bars)
 • 55% Sea Salt Nibs Bar (6 bars)
 • 55% Sea Salt Nibs Bar (12 bars)

55% Sea Salt Nibs

from $4.99
Unit price
per